środa, 23 stycznia 2013

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 roku

Wybór sposobu płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie wymaga konsekwencji w jego stosowaniu przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba fizyczna prowadząca działalność w roku 2013 ma trzy możliwości odprowadzania należnego Urzędowi Skarbowemu podatku, a mianowicie: 

1) zapłata zaliczki w formie podstawowej 

2) zapłata zaliczki w okresie kwartalnym 

3) zapłata zaliczki w formie uproszczonej 

Ostatnia z możliwości regulowania zobowiązań jest w pewnych sytuacjach najbardziej dogodna dla podatnika. Pozwala ona na regulowanie zobowiązań podatkowych co miesiąc w stałej wysokości, obliczonej na podstawie kwoty podatku wykazanego do uiszczenia w latach poprzednich tj. w roku 2011 lub 2010. Dogodność tej formy nad innymi polega na tym, że przedsiębiorstwa które za rok 2011 wykazały relatywnie niski dochód, a tym samym wartość podatku - w roku 2013 skorzystają w postaci niskich zobowiązań podatkowych płaconych do US co miesiąc. Oczywiście ewentualna nadpłata lub niedopłata w podatku zostanie i tak uregulowana w końcoworocznym zobowiązaniu podatkowym, jednakże w przypadku firm sezonowych ma to znaczenie niebagatelne. Dla przykładu, jeśli przedsiębiorstwo w roku 2011 wykazało w zeznaniu podatkowym zobowiązanie podatkowe w wysokości 120 000 zł, to od miesiąca stycznia 2013 jest uprawnione do zapłaty 1/12 wartości wykazanego podatku za cały 2011 rok. Przez każdy miesiąc, aż do grudnia włącznie przedsiębiorca będzie uiszczał na konto US kwotę 10 000, 00 zł. niezależnie od wykazanego dochodu lub STRATY. Końcowe rozliczenie roku 2013 będzie już obliczone na podstawie rzeczywistych osiągniętych dochodów i obliczonego od nich zobowiązania - od którego zostaną odjęte zapłacone zaliczki czyli razem 120 000.00 zł. Co ważne, aby skorzystać z tego przywileju, deklaracja dochodu podatnika podatku od osób fizycznych za 2011 rok nie mogła zakończyć się wykazaniem straty, oraz dochód podatnika za cały rok powinien być większy niż 3 091 zł. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, istnieje możliwość ustalenia zaliczek na podstawie zobowiązania podatkowego wykazanego za rok 2010, o ile rok ten nie zamknął się również dla podatnika stratą lub dochodem niższym niż 3 091 zł. Do podstawy obliczenia nie korzysta się z danych roku poprzedniego, lecz dwóch lat poprzedzających ten okres, stąd też zeznanie podatkowe za rok 2012 nie może posłużyć do obliczenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy płatnych od 2013 roku.  Istnieją również wady stosowania tej metody. Z metody uproszczonej nie mogą skorzystać podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w danym roku podatkowym lub rok wcześniej. (brak jest takim podatnikom podstawy za lata wcześniejsze do obliczenia zaliczek uproszczonych). Dodatkowo, wybierając uproszczoną metodę naliczania podatku, trzeba liczyć się, niestety, z możliwą koniecznością zmiany ustalonego poziomu stałej kwoty zaliczki. Zmiana ta zostanie dokonana przez US, w wypadku gdy podatnik dokona w trakcie roku trwania preferencji korekty zobowiązania podatkowego za lata poprzednie ( gdyż korekta zeznania roku 2011 będącego podstawą obliczenia złożona w roku 2013 wpłynie bezpośrednio na zmianę podstawy wyliczenia uproszczonych zaliczek). Metoda powyższa jest możliwa do zastosowania zarówno dla podatników - osób fizycznych - opłacających zaliczki w formie skali podatkowej (18% i 32%) oraz w formie podatku liniowego (19%). Kwota ustalanej jednakowej comiesięcznej zaliczki może ulec obniżeniu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconą w danym miesiącu przez podatnika. Kwota składki, o którą się zmniejsza zaliczkę na podatek, nie może jednak przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru.Podatnik, który po raz pierwszy wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy powinien do 20 lutego roku podatkowego zawiadomić na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy wpłacania zaliczek.

Zapłata zaliczek w formie podstawowej polega na opłacaniu zaliczek comiesięcznych na podstawie rzeczywiście uzyskanego dochodu. Dla przypomnienia, przy korzystaniu z opodatkowania dochodów w formie skali (18% i 32%) dochód powstaje w momencie przekroczenia kwoty 3 091 zł. Przy skorzystaniu z opodatkowania w formie podatku liniowego dochód będący podstawą opodatkowania nie został ograniczony tj. co do zasady zobowiązanie podatkowe powstaje już od pierwszej "złotówki" wykazanego dochodu. Bez względu na formę opodatkowania, podatek dochodowy pomniejsza się o zapłacone przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Przypomnieć należy, że ustalanie dochodu do opodatkowania nie polega na odrębnym wykazywaniu kosztów i przychodów za dany miesiąc, ale na obliczaniu dochodu za rozpatrywany miesiąc z uwzględnieniem miesięcy poprzednich. Tak więc wykazując dochód za miesiąc maj, konieczne jest dodanie do dochodu obliczonego za miesiąc maj również dochodów wykazanych za miesiące styczeń - kwiecień. Od tak obliczonego podatku odejmuje się zaliczki już wpłacone do US w poprzednich czterech miesiącach. 

Trzecią formą regulowania zobowiązań podatkowych jest rozliczanie podatku kwartalnie. Przysługuje ono jednak znacznie węższej grupie, uprawnionymi do stosowania takiego sposobu rozliczenia są osoby posiadające status tzw. "małego podatnika" (czyli w 2012 r. uzyskały przychód ze sprzedaży wraz z VAT w wysokości nieprzekraczającej kwoty 4.922.000 zł bądź w 2013 r. rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej). Forma regulowania zobowiązań polega na tym, że zaliczki płacone są co trzy miesiące, od tego kwartału w którym powstał dochód w przypadku osób rozliczających się wg skali (18% i 32%) przekraczający 3 091 zł. Jeśli kwartalnie rozliczają się osoby stosujące podatek liniowy, limit 3 091 zł.  nie obowiązuje. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, zaliczkę stanowi dochód pomniejszony o składki zapłacone na ubezpieczenia społeczne podatnika - o ile podatnik nie zalicza tych składek do kosztów uzyskania przychodów - obliczony podatek zmniejsza się o kwotę składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne (kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).  Forma obliczania zobowiązania podatkowego jest identyczna jak w przypadku zapłaty zaliczek w formie podstawowej, natomiast dla podatnika dogodnością może być sposób ich zapłaty w cyklach kwartalnych co pozwala już dużo wcześniej na przygotowanie odpowiednich zasobów gotówkowych na uregulowanie zobowiązania podatkowego.

Podatnik, który po raz pierwszy wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy powinien do 20 lutego roku podatkowego zawiadomić na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy wpłacania zaliczek. O wyborze kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy podatnik powinien zawiadomić US 20 lutego roku podatkowego (mały podatnik) lub w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności  , jeśli rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego. Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności może złożyć takie zawiadomienie we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG-1), który stanowi jednocześnie zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego.Nie jest konieczne informowanie odrębnym pismem US o wyborze formy płacenia zaliczek. Wybrany sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie musi być co roku potwierdzany, jeśli nie ulega zmianie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz